REGISTER A NEW AGENT (ĐĂNG KÝ ĐẠI LÝ MỚI)
Request email
Request code
Request code (mã yêu cầu)
Request time (giờ)
Request type (loại)
v
Domestic
International
Request email (*)
Tel (*)
VN Name (tên tiếng việt,*)
Eng Name (tên tiếng anh,*)
VN Address (địa chỉ tiếng việt,*)
English Address (địa chỉ tiếng anh)
Short name (tên tắt,*)
Tax code(mã số thuế,*)
Contact person (người liên hệ,*)
Representative person (người đại diện)
Min topup available (topup tối thiểu ban đầu,*)
+
-
Main port (đi từ,*)
Request active date (yêu cầu active từ,*)
v
Accept active date (Chấp nhận active)
v
Email list receive booking confirm (danh sách email nhận bkcf,*)
Email list receive debit note(danh sách email nhận dbnote,*)
Confirm code
(mã xác nhận)
Re-type
(nhập lại)
Upload pdf file
File business license(file GPKD,*)
File DGR 1 (*)
File DGR 2 (*)
File Cargo Introductory 1 (*)
File Cargo Introductory 2 (*)

Message history